വിലാസം
3 ബ്ര്ഡ് ഇംഡിയന് ഏര് ഫോര്സ് ഏരിയാ,
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
  • ക്യാഷ്
മാപ്പ്

3 ബ്ര്ഡ് ഹാസ്പിടല് രംതാര്‍ബര്‍ ചണ്ഡികര്‍ത്‌ ഹെല്ത് ഫേസിലിടീ - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: ഇംഡസ്ട്രിയല് ഏരിയാ ഫേസ് ഈഈ, ചണ്ഡികര്‍ത്‌, ഏര്‌പോര്ട് ചോവോക്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160003
ഫോൺ: 1722655752
വിലാസം: ര്വെഡിക് ഡിസ്‌പെന്‌സരീ ഹോമീയോപതിക് ഡിസ്‌പെന്‌സരീ, സെക്ടര് 47 ബ്, ബ്യാക് സൈഡ് പോസ്തോഫ്ഫിസെ, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160047
ഫോൺ: 1722631047
വിലാസം: ഗൂവ്ട് ബില്ഡിംഗ്, കൈമ്പ്വല, നിയര് ഗൂവ്ട് സ്കൂല്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160103
വിലാസം: പഞ്ചായടി, ഖുടാ അലി ശര്, നിയര് എ സാമ്പര്‍ക് സെംടര്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160014

അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറികൾ

വിലാസം: ഹോമീയോപതിക്, അത്‌ ഹ്ഡ് 47, ബ്യാക് സൈഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആഫീസ്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌ ഹ്ഡ് 47, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160047
ഫോൺ: 1722631047
വിലാസം: സെക്ടര് 28 ബ്, നിയര് ഗുരുദ്വരാ, സെക്ടര് 28, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160028
ഫോൺ: 1722679011
വിലാസം: സെക്ടര് 37, ഗൂവ്ട് സ്കൂല്, സെക്ടര് 37 ചണ്ഡികര്‍ത്‌, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160036
ഫോൺ: 1722677010


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.