முகவரி
227, ஆபொஸிட் ட்யூப் கஂபநீ,
ஓல்ட் பத்ர ரோட்,
வாதோடர, குஜராத் 390007
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for அமிருத ஹாஸ்பிடல்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

அமிருத ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 22, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: 2, சந்தூர் பார்க், பேண்ிண்ட் மதர்ஸ் ஸ்கூல், கொற்றி ரோட், வாதோடர, குஜராத்  390007
முகவரி: 28 29, நியர் நவாபுர போலீஸ் ஸ்டேஶந், ர்வ் தேசைய் ரோட், சூங் காஂப்லெக்ஸ், வாதோடர, குஜராத்  390001
முகவரி: 4த் ஃப்லோர், நியர் கோவார்தான் நத்ஜி ஹவேலி, ஆப் கேலனி பெட்ரோல் பஂப், நிஜம்புர, அக்ஷார் ப்லாஸ, வாதோடர, குஜராத்  390024
முகவரி: த் 2, சாரங் ட்யூப்லெக்ஸ், ஆப் ஸ்பண்தன் ஹாஸ்பிடல், பிரதாப்னகர், சீந்வாய் மாத ரோட், வாதோடர, குஜராத்  390004


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.