చిరునామా
872, అవాస్ వికాస్ నో 3, కల్యాన్పూర్,
కాన్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ 208017
చెల్లింపు మోడ్లు
  • క్యాష్

ఏపెక్స్ హాస్పిటల్ అండ్ ట్రౌమ సెంటర్ - నివేదికలు

సమీపంలోని ఆస్పత్రులు

చిరునామా: సీ 12, కల్యాన్పూర్, న్యూ ఆస్యాడ్ నగర్, కాన్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్  208017
చిరునామా: 18 డబ్ల్యూ 2, బార బైప్యాస్, చౌరాహ, జూహి, కాన్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్  208027
చిరునామా: 3531 అవాస్ వికాస్ ఫేస్ 3 నియర్ శివ్ మందిర్ పంకి, కాన్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్  208017


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.