સરનામું
સ્પ 6, મળવિયા ઇંડસ્ટ્રિયલ ઍરિયા,
જાપુર, રાજસ્થાન 302003
સુવિધાઓ
  • એમ્બ્યુલન્સ સેવા
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ ઍપેક્સ હૉસ્પિટલ્સ હોસ્પિટલ માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
  • સુવિધા પર અનુભવ સારો ન હતો.
  • સુવિધા ખાતે તેમના નાણાં માટે પ્રાપ્ત કિંમત
ઉપલ્બધતા
ઍપેક્સ હૉસ્પિટલ્સ હોસ્પિટલમાં સવલતોનો ઉપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં યુઝર્સે નીચેની બાબતોની જાણ કરી છે:
  • એમ્બ્યુલન્સ સેવા છે
ચુકવણીનાં મોડ્સ
  • કેશ

ઍપેક્સ હૉસ્પિટલ્સ હોસ્પિટલ - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  May 9, 2018
અનુભવ સારો ન હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  May 9, 2018
અનુભવ સારો હતો

નજીકના હોસ્પિટલ

સરનામું: 3 બી ઈયી, મોટી ડૂંગરી રોડ, નિયર ધરમ સિંગ સર્કલ, જાપુર, રાજસ્થાન  302004
સરનામું: નિયર ગૅનીશ મંદિર, ટે દુડુ, બાલાજી કૉલોની, જાપુર, રાજસ્થાન  303008
સરનામું: 33, નિયર રાજ઼ વિલાસ હોટેલ, ગૉનર રોડ, મોટી નગર, જાપુર, રાજસ્થાન  302031
સરનામું: બ૧૦૨ ઍ, ઉડાઈ માર્જ, તિલક નગર, જાપુર, રાજસ્થાન  302004

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: ચક્સુ, જાપુર, રાજસ્થાન  303901
સરનામું: સબ સેંટર બિલ્ડિંગ, નિયર હસ્ટેરા, ગોવિંડગારહ, ગોવિંડગારહ, ચોમુ, જાપુર, રાજસ્થાન  303712
સરનામું: આમલોડ, શહપુરા, જાપુર, રાજસ્થાન  303806
સરનામું: વિલેજ અંટેલા, બસ સ્ટૅંડ અંટેલા, વિરાટનગર, જાપુર, રાજસ્થાન  303119

નજીકના દવાખાના

સરનામું: નિયર રાધા ગોવિન્ડેવજી મંદિર, બરકત નગર, જાપુર, રાજસ્થાન  302015
સરનામું: 8, માહરા કૉલોની, નિયર પનબ બૅંક સ્ટ્રીટ, સીકર રોડ, જાપુર, રાજસ્થાન  302012
સરનામું: વૉર્ડ નો 59, નિયર મહિલા પોલીસ તણા, ગાંધી નગર, જાપુર, રાજસ્થાન  302015
સરનામું: શુભાષ ચોવોક, પેટરોલ પંપ કે પાજ઼, ઍમર રોડ, ગંગાપોળ, જાપુર, રાજસ્થાન  302002


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.