വിലാസം
487 ആ പുണ്യൈ കേള്‍കാര്‍ ഹാസ്പിടല്, അശോക് സ്തംഭ,
നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര 422002
സൌകര്യങ്ങൾ
 • ആംബുലൻസ് സേവനം
 • ബ്ലഡ് ബാങ്ക്
 • കാന്റീൻ
 • കെമിസ്റ്റ് ഷോപ്പ്
 • 24-മണിക്കൂർ ചേസിസ്റ്റ് ഷോപ്പ്
 • അത്യാഹിത വിഭാഗം
 • ലാബ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്
 • മൗസുമായി
 • എക്സ്-റേ, എംആർഐ
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ ഏപെക്സ് കിഡ്നീ കേര് ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
 • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കും.
 • മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ സൌകര്യത്തിൽ പരിഹരിച്ചു.
 • ഈ സൗകര്യമുളള സമയം കാത്തിരിക്കുക.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ നല്ലതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള സ്റ്റാഫ് നല്ലതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യം ചെലവേറിയതല്ല.
 • ഈ സൗകര്യം ശുദ്ധമാണ്.
 • സൗകര്യമൊരുക്കി ബില്ലിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല.
 • ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ പണത്തിനായി ലഭിച്ച മൂല്യം.
പ്രവേശനക്ഷമത
ഏപെക്സ് കിഡ്നീ കേര് ഹാസ്പിടല്യിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ താഴെപ്പറയുന്നവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു:
 • ഈ സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകും.
 • വീൽചെയറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
 • ആംബുലൻസ് സേവനം ഉണ്ട്.
 • മതിയായ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
 • ക്യാഷ്
 • മാസ്റ്റർ കാർഡ്
 • വിസ കാർഡ്
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ്
 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

ഏപെക്സ് കിഡ്നീ കേര് ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  July 18, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
ശുപാർശചെയ്യും
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: സൂര്യ ആര്‌കേഡ്, ൩ര്‍ഡ് ഫ്ലോര്, ഒപ്പ്‌ നിമാനി ബസ് സ്റ്റാന്‍റ്‌, നിമാനി, പാഞ്ച്വാടി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422001
വിലാസം: പ്ലാട് നോ 1, നിയര് മൌലി ലാന്സ്, ഇതി, കമത്വാദെ നശീക്, അമ്പത്‌ ലിങ്ക്‌ രോഡ്, വൃണ്ദവാന്‍ നാഗര്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422011
വിലാസം: നിയര് ലനംഗ് മങ്ങള്‍ കാര്യാലായ, ന്യൂ അത്ഗോന്‍ നക, പഞ്ചാവടി, സ്വാമിനരായാന്‍ നാഗര്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422003
വിലാസം: നിയര് രാഷ്ട്രവാദി ഭാവന്‍, ഒപ്പ്‌ ശിവങ് ഹീരൊ ശോരുമ്, മുംബൈ നക, മുംബൈ അഗ്ര ഹൈവേ സര്വിസ് രോഡ്, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422011

അടുത്തുള്ള വനിതാ ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: ദാസാക്‌ പന്കാക്, ജൈല് രോഡ്, പഞ്ചക്‌ ഗൊന്തണ്, ദാസാക്‌ പഞ്ചക്‌, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422101
ഫോൺ: 0253-2436058

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: ടഹരാബാത് രോഡ്, നിയര് ഓഫ് വെടര്‍നര ഹാസ്പിടല് പരിമാര സ്കൂല്, ആസ്ഖേട, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423303
ഫോൺ: 02555-233642
വിലാസം: രാജേന്ട്ര പേവ്ര് ഹൌസ്, രെംടെഡ്, അത്‌ പോസ്റ്റ് അഭൊന, കല്‍വാന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423502
വിലാസം: കല്‍വാന്‍ രോഡ്, നിയര് ബ് ഏത് കലാജ്, അത്‌ പോസ്റ്റ് അഭൊന, കല്‍വാന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423502
വിലാസം: പോസ്റ്റ്, സ് സീ ആധാര്‍വത്‌, നിയര് ഗ്രാമ്ബഞ്ചായത്‌ ആധാര്‍വത്‌, വിലേജ് ഏരിയാ, ഇകാറ്പൂരി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422402

അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറികൾ

വിലാസം: സ് നോ 224, ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ രോഡ്, നിയര് ഓള്‍ഡ് ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ പോലീസ് സ്ടേശന്, ഗുരുവര്‍ വാര്ഡ്, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423203
വിലാസം: സ് നോ 224, ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ രോഡ്, നിയര് ഓള്‍ഡ് ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ പോലീസ് സ്ടേശന്, ഗുരുവര്‍ വാര്ഡ്, മലെകോന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423203
വിലാസം: പിംബല്‍ഗോന്‍ ഖമ്പ് ഹാസ്പിടല്, പാണ്തവ്‌ ലീനീ, ദാതെകോന്‍, പതര്‍ഡീ ഫതാ, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422101


Quitting Smoking
Phobias
Alcoholism and Alcohol Abuse
Animal Bites

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.