સરનામું
ગોહઈં કુકુરચૂવા,
મારિયાની, જોરહાટ, અસ્સાં 785616
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ અત્તપં મફ્ક પ્રાઇમરી હેલ્ત સેંટર માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
  • સુવિધા પર અનુભવ સારો હતો
ચુકવણીનાં મોડ્સ
  • કેશ
નકશો

અત્તપં મફ્ક પ્રાઇમરી હેલ્ત સેંટર - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  November 21, 2022
અનુભવ સારો હતો

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રોPain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.