સરનામું
બાઘચુંગ રોડ,
મારિયાની, જોરહાટ, અસ્સાં 785011
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ બાઘચુંગ બફ્ક પ્રાઇમરી હેલ્ત સેંટર માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
  • સુવિધા પર અનુભવ સારો હતો
ચુકવણીનાં મોડ્સ
  • કેશ
નકશો

બાઘચુંગ બફ્ક પ્રાઇમરી હેલ્ત સેંટર - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  April 23
અનુભવ સારો હતો

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: ગોહઈં કુકુરચૂવા, મારિયાની, જોરહાટ, અસ્સાં  785616


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.