ವಿಳಾಸ
ಬಾಘ್ಚುಂಗ್ ರೋಡ್,
ಮರಿಯನಿ, ಜೋರ್ಹಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ 785011
ಅನುಭವ
ಬಾಘ್ಚುಂಗ್ ಬ್ಫ್ಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  • ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು
  • ನಗದು
ನಕ್ಷೆ

ಬಾಘ್ಚುಂಗ್ ಬ್ಫ್ಕ್ ಪ್ರೈಮರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ - ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  June 4
ಅನುಭವವು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  April 2
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು
ಇವರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನಾಮಧೇಯ •  April 23, 2021
ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.