સરનામું
શ્રી પ્રમુખ સ્વામી માહરા માર્જ,
સરાટ, ગુજરાત 395009
સુવિધાઓ
 • 24 કલાક રસાયણશાસ્ત્રી દુકાન
 • લેબ અને બ્લડ ટેસ્ટ
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ બૅપ્સ પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલ માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
 • સુવિધા પર અનુભવ સારો હતો
 • તેમની સારવાર માટે અન્ય લોકો માટે સુવિધા ભલામણ કરશે.
 • તેમની સારવાર માટે સુવિધા ફરી નહીં આવે.
 • તબીબી સ્થિતિ સુવિધા ખાતે ઉકેલાઈ હતી
 • સુવિધામાં લાંબી રાહ જોવી છે
 • આ સુવિધા ખાતે ડૉક્ટર્સ સારી છે.
 • સુવિધા ખર્ચાળ છે.
 • આ સુવિધાની કોઈ પણ બિલિંગ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો નથી.
 • સુવિધા ખાતે તેમના નાણાં માટે પ્રાપ્ત કિંમત
ઉપલ્બધતા
બૅપ્સ પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલમાં સવલતોનો ઉપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં યુઝર્સે નીચેની બાબતોની જાણ કરી છે:
 • આ સુવિધા સરળતાથી સુલભ છે.
ચુકવણીનાં મોડ્સ
 • કેશ
 • માસ્ટર કાર્ડ
 • વિઝા કાર્ડ
 • ડેબિટ કાર્ડ
 • ક્રેડીટ કાર્ડ

બૅપ્સ પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલ - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  July 30, 2018
અનુભવ સારો હતો
ભલામણ કરશે
ફરી આવશે નહીં
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  July 24, 2018
અનુભવ સારો હતો

નજીકના હોસ્પિટલ

સરનામું: ઑપોસિટ અંબાજી મંદિર, કોસંબા, સરાટ, ગુજરાત  394120
સરનામું: ૪ઠ ફ્લોર, અબવ ડેરી ડોન આઇસ્ક્રીમ, ગાંગેશ્વર સોસાઇટી, હીરાબૌગ્, વરચ્ચા, શાયોના કૉંપ્લેક્સ, સરાટ, ગુજરાત  395006
સરનામું: 24, અથવા લાઇન્સ, ઑપોસિટ ક્પ કૉલેજ ઓફ કૉમર્સ, સરાટ, ગુજરાત  395001
સરનામું: ૧સ્ત, ૩રડ, ૪ઠ ફ્લોર, ડૉક્ટર હાઉસ, કતરગ્રામ, મૈં રોડ, સરાટ, ગુજરાત  395004

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: પો ગુણેશ્વેલ ટા મહુવા, નિશાળ સ્ટ્રીટ, મૈં રોડ, મહુવા ટી, મહુવા, સરાટ, ગુજરાત  394240
સરનામું: પો ટા મહુવા, મૈં બેજ઼ાર, 32, મહુવા ટી, મહુવા, સરાટ, ગુજરાત  394240


Quitting Smoking
Phobias
Alcoholism and Alcohol Abuse
Animal Bites

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.