വിലാസം
ശ്രീ പ്രമുഖ് സ്വാമി മാഹര മാര്‍ക്,
സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌ 395009
സൌകര്യങ്ങൾ
 • 24-മണിക്കൂർ ചേസിസ്റ്റ് ഷോപ്പ്
 • ലാബ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ ബ്യാപ്സ് പ്രമുഖ് സ്വാമി ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
 • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കില്ല.
 • മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ സൌകര്യത്തിൽ പരിഹരിച്ചു.
 • ഈ സൗകര്യത്തിൽ ദീർഘകാലം കാത്തിരിപ്പുകളാണ്.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ നല്ലതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യം വളരെ ചെലവേറിയതാണ്.
 • സൗകര്യമൊരുക്കി ബില്ലിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല.
 • ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ പണത്തിനായി ലഭിച്ച മൂല്യം.
പ്രവേശനക്ഷമത
ബ്യാപ്സ് പ്രമുഖ് സ്വാമി ഹാസ്പിടല്യിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ താഴെപ്പറയുന്നവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു:
 • ഈ സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകും.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
 • ക്യാഷ്
 • മാസ്റ്റർ കാർഡ്
 • വിസ കാർഡ്
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ്
 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

ബ്യാപ്സ് പ്രമുഖ് സ്വാമി ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  July 30, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
ശുപാർശചെയ്യും
വീണ്ടും ആലോചിക്കില്ല
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  July 24, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: ആപൊസിട് അമ്ബജി മണ്ടീര്, കോസാംപാ, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  394120
വിലാസം: ൪ത് ഫ്ലോര്, അബവ് ഡേരീ ഡോന്‍ ഐസ്ക്രീമ്, ഗങ്കേശ്വര്‍ സൊസൈടീ, ഹിറബൌക്, വരച്ച, ഷയോണാ കാംപ്ലെക്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395006
വിലാസം: 24, അത്വ ലൈന്സ്, ആപൊസിട് ക്പ് കാലേജ് ഓഫ് കാമര്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395001
വിലാസം: ൧സ്ത്, ൩ര്‍ഡ്, ൪ത് ഫ്ലോര്, ഡാക്ടര് ഹൌസ്, കതര്‍ഗ്റം, മൈന്‍ രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395004

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: പോ ഗുനേശ്വേല്‍ ത മഹുവാ, നിശാല്‍ സ്ട്രീട്, മൈന്‍ രോഡ്, മഹുവാ ട്, മഹുവാ, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  394240


Quitting Smoking
Phobias
Alcoholism and Alcohol Abuse
Animal Bites

Sign Up



പങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.