ਪਤਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ੍ਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰ੍ਗ,
ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ 395009
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
 • 24-ਘੰਟੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
 • ਲੈਬ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ
ਅਨੁਭਵ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਪ੍ਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ੍ਵਾਮੀ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ:
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਸੀ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.
 • ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ.
 • ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹਨ.
 • ਸੁਵਿਧਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ.
 • ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
 • ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ
ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ
ਬੈਪ੍ਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ੍ਵਾਮੀ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
 • ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡ
 • ਨਕਦ
 • ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ
 • ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਬੈਪ੍ਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ੍ਵਾਮੀ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ - ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  July 30, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਗਿਆਤ •  July 24, 2018
ਅਨੁਭਵ ਵਧੀਆ ਸੀ

ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ: ਆਪੋਸਿਟ ਆਂਬਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਕੋਸਾਮਬਾ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ  394120
ਪਤਾ: ੪ਤ ਫ੍ਲੋਰ, ਅਬਵ ਡੇਰੀ ਦੋਂ ਆਇਸ੍ਕ੍ਰੀਮ, ਗੰਗੇਸ਼ਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਿਰਬੌਗ, ਵਰਾਚਹਾ, ਸ਼ਯੋਨਾ ਕਾਂਪ੍ਲੇਕ੍ਸ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ  395006
ਪਤਾ: 24, ਅਥਵਾ ਲਾਇਨ੍ਸ, ਆਪੋਸਿਟ ਕ੍ਪ ਕਾਲੇਜ ਓਫ ਕਾਮਰ੍ਸ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ  395001
ਪਤਾ: ੧ਸ੍ਟ, ੩ਰ੍ਦ, ੪ਤ ਫ੍ਲੋਰ, ਡਾਕ੍ਟਰ ਹਾਉਸ, ਕਟਰਗਰਮ, ਮੈਂ ਰੋਡ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ  395004

ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਪਤਾ: ਪੋ ਗੁਣੇਸ਼ਵੇਲ ਤਾ ਮਹੁਵਾ, ਨਿਸ਼ਾਲ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ, ਮੈਂ ਰੋਡ, ਮਹੁਵਾ ਤ, ਮਹੁਵਾ, ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ  394240


Quitting Smoking
Phobias
Alcoholism and Alcohol Abuse
Animal Bites

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.