വിലാസം
ഉന്ത്വതി നാസിക്,
ന്യൂ റിംഗ്‌ രോഡ്,
നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര 422101
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ ഭഗ്‌വാതി ഐ ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
  • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
  • ക്യാഷ്

ഭഗ്‌വാതി ഐ ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  February 4, 2022
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 25, 2021
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: സൂര്യ ആര്‌കേഡ്, ൩ര്‍ഡ് ഫ്ലോര്, ഒപ്പ്‌ നിമാനി ബസ് സ്റ്റാന്‍റ്‌, നിമാനി, പാഞ്ച്വാടി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422001
വിലാസം: പ്ലാട് നോ 1, നിയര് മൌലി ലാന്സ്, ഇതി, കമത്വാദെ നശീക്, അമ്പത്‌ ലിങ്ക്‌ രോഡ്, വൃണ്ദവാന്‍ നാഗര്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422011
വിലാസം: 487 ആ പുണ്യൈ കേള്‍കാര്‍ ഹാസ്പിടല്, അശോക് സ്തംഭ, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422002
വിലാസം: നിയര് ലനംഗ് മങ്ങള്‍ കാര്യാലായ, ന്യൂ അത്ഗോന്‍ നക, പഞ്ചാവടി, സ്വാമിനരായാന്‍ നാഗര്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422003

അടുത്തുള്ള വനിതാ ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: ദാസാക്‌ പന്കാക്, ജൈല് രോഡ്, പഞ്ചക്‌ ഗൊന്തണ്, ദാസാക്‌ പഞ്ചക്‌, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422101
ഫോൺ: 0253-2436058

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: ടഹരാബാത് രോഡ്, നിയര് ഓഫ് വെടര്‍നര ഹാസ്പിടല് പരിമാര സ്കൂല്, ആസ്ഖേട, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423303
ഫോൺ: 02555-233642
വിലാസം: രാജേന്ട്ര പേവ്ര് ഹൌസ്, രെംടെഡ്, അത്‌ പോസ്റ്റ് അഭൊന, കല്‍വാന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423502
വിലാസം: കല്‍വാന്‍ രോഡ്, നിയര് ബ് ഏത് കലാജ്, അത്‌ പോസ്റ്റ് അഭൊന, കല്‍വാന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423502
വിലാസം: പോസ്റ്റ്, സ് സീ ആധാര്‍വത്‌, നിയര് ഗ്രാമ്ബഞ്ചായത്‌ ആധാര്‍വത്‌, വിലേജ് ഏരിയാ, ഇകാറ്പൂരി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422402

അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറികൾ

വിലാസം: സ് നോ 224, ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ രോഡ്, നിയര് ഓള്‍ഡ് ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ പോലീസ് സ്ടേശന്, ഗുരുവര്‍ വാര്ഡ്, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423203
വിലാസം: സ് നോ 224, ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ രോഡ്, നിയര് ഓള്‍ഡ് ആസ്യാഡ് നാഗര്‍ പോലീസ് സ്ടേശന്, ഗുരുവര്‍ വാര്ഡ്, മലെകോന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423203
വിലാസം: പിംബല്‍ഗോന്‍ ഖമ്പ് ഹാസ്പിടല്, പാണ്തവ്‌ ലീനീ, ദാതെകോന്‍, പതര്‍ഡീ ഫതാ, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422101


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.