સરનામું
ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ 462016
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ ભોપાલ ફ્રૅક્ચર હોસ્પિટલ માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
  • સુવિધા પર અનુભવ સારો હતો
  • તેમની સારવાર માટે અન્ય લોકોને સુવિધાની ભલામણ નહીં કરે.
ચુકવણીનાં મોડ્સ
  • કેશ

ભોપાલ ફ્રૅક્ચર હોસ્પિટલ - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  June 27
અનુભવ સારો ન હતો
ભલામણ નહીં કરે
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  December 9, 2020
અનુભવ સારો હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  May 9, 2018
અનુભવ સારો હતો

નજીકના હોસ્પિટલ

સરનામું: 115, બેરસિયા રોડ નિયર સિંઢી કૉલોની, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462001
સરનામું: બ્લૉક 7, નિયર માટા મંદિર, સૅંજા કૉંપ્લેક્સ, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462003

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: બેરસિયા ભોપાલ રોડ, નિયર બસ સાતંડ, ઈંફ્રોંત ઓફ તહસીલ ઑફીસ, બેરસિયા, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  463106
સરનામું: વૉર્ડ નો 1, ઍરપોર્ટ રોડ, ગાંધી નગર, ફંડા, હ્યૂજ઼ર, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462036
ફોન: 0755-4045088
સરનામું: 25, કોલર રોડ, નયા પૂરા, ફંડા, હ્યૂજ઼ર, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462007
ફોન: 0755 241 4005

નજીકના દવાખાના

સરનામું: બિહાઇંડ હનુમાન મંદિર, 1100 ક્વૉર્ટર, ફંડા, હ્યૂજ઼ર, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462016
સરનામું: વૉર્ડ નો 5, કોહે ફિજા, ફંડા, હ્યૂજ઼ર, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462001
સરનામું: ક્ષોલા રોડ, ફંડા, હ્યૂજ઼ર, ભોપાલ, મૅઢિયા પ્રદેશ  462001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.