വിലാസം
ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌ 462016
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ ഭോപല്‍ ഫ്ര്യാക്ചര് ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
  • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
  • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
  • ക്യാഷ്

ഭോപല്‍ ഫ്ര്യാക്ചര് ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 27
അനുഭവം ശരിയായിരുന്നില്ല
ശുപാർശചെയ്യുന്നില്ല
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  December 9, 2020
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  May 9, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: 115, ബെരസീയ രോഡ് നിയര് സിംഢീ കാലൊനീ, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462001
വിലാസം: ബ്ലാക് 7, നിയര് മാതാ മണ്ടീര്, സഞ്ചായ്‌ കാംപ്ലെക്സ്, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462003

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: ബെരസീയ ഭോപല്‍ രോഡ്, നിയര് ബസ് സതാന്ത്, ഇന്‍ഫ്രൊണ്ട് ഓഫ് ടഹസില്‍ ആഫീസ്, ബെരസീയ, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  463106
വിലാസം: വാര്ഡ് നോ 1, ഏര്‌പോര്ട് രോഡ്, ഗാന്ധി നാഗര്‍, ഫണ്ട, ഹുഴ്ുര്‍, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462036
ഫോൺ: 0755-4045088
വിലാസം: 25, കോളര്‍ രോഡ്, നായ പുര, ഫണ്ട, ഹുഴ്ുര്‍, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462007
ഫോൺ: 0755 241 4005

അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറികൾ

വിലാസം: ബിഹൈംഡ് ഹനുമാന്‍ മണ്ടീര്, 1100 ക്വാര്ടര്, ഫണ്ട, ഹുഴ്ുര്‍, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462016
വിലാസം: വാര്ഡ് നോ 5, കോഹേ ഫീജ, ഫണ്ട, ഹുഴ്ുര്‍, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462001
വിലാസം: ചോള രോഡ്, ഫണ്ട, ഹുഴ്ുര്‍, ഭോപല്‍, മധ്യ പ്രദേശ്‌  462001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.