முகவரி
போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ் 462016
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for போபல் ஃப்ர்யாக்சர் ஹாஸ்பிடல்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
  • அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மற்றவர்களுக்கு இந்த வசதி பரிந்துரைக்க மாட்டார்கள்.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

போபல் ஃப்ர்யாக்சர் ஹாஸ்பிடல் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  June 27
அனுபவம் நல்லதல்ல
பரிந்துரைக்க மாட்டேன்
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  December 9, 2020
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது
விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  May 9, 2018
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: 115, பேராஸிய ரோட் நியர் ஸிஂட்ஹீ காலொநீ, போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462001
முகவரி: ப்லாக் 7, நியர் மாத மந்டிர், சஞ்சாய் காஂப்லெக்ஸ், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462003

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: பேராஸிய போபல் ரோட், நியர் பூச் சத்ண்ட், இன்ப்றொன்ட் ஆஃப் டஹஸில் ஆஃபீஸ், பேராஸிய, போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  463106
முகவரி: வார்ட் நோ 1, ஏர்‌போர்ட் ரோட், காஂதி நகர், பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462036
தொலைபேசி: 0755-4045088
முகவரி: 25, கோளர் ரோட், னாய பூரா, பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462007
தொலைபேசி: 0755 241 4005

அருகிலுள்ள வைத்தியர்கள்

முகவரி: பிஹைஂட் ஹானுமன் மந்டிர், 1100 க்வார்டர், பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462016
முகவரி: வார்ட் நோ 5, கோஹெ பிஜா, பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462001
முகவரி: சோழ ரோட், பந்த, ஹுஜூர், போபல், ம்யாட்ஹியா பிரதேஷ்  462001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.