முகவரி
போற்மதுரி,
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

போற்மோதௌூறி ச் ஸீ ஹெல்த் சுப்செந்தேர் - விமர்சனங்கள்

அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள்

முகவரி: ஸீஸீ ஹ்யாஂடிக் பாத், ஆபொஸிட் போர்தொழோய் ரெஸிடெந்ஸீ, ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785001

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: ௌநியாதி ச் ஸீ, ௌநியாதி சாத்திர ரோட், நியர் நம்கர், கமலாபாரி ப்லாக் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர், ஜோற்த், அஸ்ஸாம்


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.