చిరునామా
బొర్మతూరి,
చెల్లింపు మోడ్లు
  • క్యాష్

బొర్మోతౌరి శ్ సీ హెల్త్ సూబ్సేంటెర్ - నివేదికలు

సమీపంలోని ఆస్పత్రులు

చిరునామా: సీసీ హ్యాండిక్ పాత్, ఆపొసిట్ బొర్దొలోఇ రెసిడెన్సీ, జోర్ాత్, అస్సాం  785001

సమీప ఆరోగ్య కేంద్రాలు

చిరునామా: గోహైన్ కుకురచువా, మరియని, జోర్ాత్, అస్సాం  785616
చిరునామా: ఔనీయతి శ్ సీ, ఔనీయతి సాత్ర రోడ్, నియర్ నంగ్హర్, కమలాబారి బ్లాక్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్, జోర్ాత్, అస్సాం


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign UpShare

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.