સરનામું
7 2,
ડાઇમંડ હાર્બર રોડ,
કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ 700027
વિભાગો
 • આઉટપેશન્ટ
સુવિધાઓ
 • એમ્બ્યુલન્સ સેવા
 • બ્લડ બેન્ક
 • કેન્ટિન
 • લેબ અને બ્લડ ટેસ્ટ
 • એક્સ-રે અને એમઆરઆઈ
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ કૅલ્કટા મેડિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્મરી હોસ્પિટલ માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
 • સુવિધા પર અનુભવ સારો હતો
 • તેમની સારવાર માટે અન્ય લોકોને સુવિધાની ભલામણ નહીં કરે.
 • તેમની સારવાર માટે સુવિધા ફરી આવશે.
 • સુવિધામાં તબીબી સ્થિતિ ઉકેલાતી નથી.
 • સુવિધા પરના સમયની રાહ જુઓ ટૂંકા હોય છે.
 • આ સુવિધા ખાતે ડૉક્ટર્સ સારી નથી.
 • સુવિધા ખાતેના સ્ટાફ સારી નથી.
 • સુવિધા ખર્ચાળ છે.
 • સુવિધા સ્વચ્છ છે.
 • સુવિધામાં બીલંગ મુદ્દાઓનો સામનો કર્યો.
 • સુવિધામાં તેમના પૈસા માટે મૂલ્ય પ્રાપ્ત થયો નથી
ઉપલ્બધતા
કૅલ્કટા મેડિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્મરી હોસ્પિટલમાં સવલતોનો ઉપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં યુઝર્સે નીચેની બાબતોની જાણ કરી છે:
 • આ સુવિધા સરળતાથી સુલભ નથી.
 • સુવિધા વ્હીલચેર દ્વારા સુલભ નથી.
 • એમ્બ્યુલન્સ સેવા છે
 • પાસે પૂરતી પાર્કિંગ નથી
ચુકવણીનાં મોડ્સ
 • કેશ
 • માસ્ટર કાર્ડ
 • વિઝા કાર્ડ
 • ડેબિટ કાર્ડ
 • ક્રેડીટ કાર્ડ

કૅલ્કટા મેડિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્મરી હોસ્પિટલ - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  September 23, 2020
અનુભવ સારો ન હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  October 4, 2018
અનુભવ સારો હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  July 10, 2018
અનુભવ સારો હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  July 9, 2018
અનુભવ સારો હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  June 30, 2018
અનુભવ સારો હતો

નજીકના હોસ્પિટલ

સરનામું: પી 13 નાની ગોપાલ રોય ચાઉડહ્યુરી આવન્યૂ, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700014
સરનામું: 8 બી, નિયર ગરિયહત પંતાલૂન્સ, બળલૈગુંગે, ગરચા ૧સ્ત લણે, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700019
સરનામું: પી 4 5, સિટ સ્કીમ લકષ્ક્ષીી, બ્લૉક ઍ, ગરિયહત રોડ, બિસાઇડ ઢકુરીયા બ્રિડ્જ, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700029
સરનામું: 97 ઍ, ૧સ્ત ફ્લોર, સદર્ન આવન્યૂ, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700029

નજીકના મહિલા હોસ્પિટલો

સરનામું: 109 111, બી કે પાલ આવન્યૂ, કોલકાતા, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700005
ફોન: 2530-8504

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: 52 1a, ઍસ ઍન પાંડિટ સ્ટ્રીટ, કોલકાતા, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700025
સરનામું: 18, ગોબરા રોડ, કોલકાતા, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ
ફોન: 2329-7170
સરનામું: 114, ઍ જે સી બોસે રોડ, બિસાઇડ રાજગ્રામ પૉંડ, કોલકાતા, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700014
ફોન: 2265-5771 / 6876
સરનામું: 57, બેલિયઘતા મૈં ર્ડ, કોલકાતા, કોલકાતા, વેસ્ટ બેંગલ  700010


Wounds and Injuries
Blood Count Tests
Cardiac Arrest
Liver Function Tests

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.