വിലാസം
7 2,
ഡൈമംഡ് ഹാര്ബര് രോഡ്,
കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍ 700027
വകുപ്പുകൾ
 • ഔട്ട്പേഷ്യൻറ്
സൌകര്യങ്ങൾ
 • ആംബുലൻസ് സേവനം
 • ബ്ലഡ് ബാങ്ക്
 • കാന്റീൻ
 • ലാബ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്
 • എക്സ്-റേ, എംആർഐ
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ ക്യാല്കട മെഡികല് രിസര്ച് ഇന്സ്ടിട്യൂട് ക്മറി ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
 • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കും.
 • ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല.
 • ഈ സൗകര്യമുളള സമയം കാത്തിരിക്കുക.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ നല്ലതല്ല.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള സ്റ്റാഫ് നല്ലതല്ല.
 • ഈ സൗകര്യം വളരെ ചെലവേറിയതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യം ശുദ്ധമാണ്.
 • ഈ സൗകര്യത്തോടുകൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബില്ലിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ.
 • ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ പണത്തിന്റെ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല.
പ്രവേശനക്ഷമത
ക്യാല്കട മെഡികല് രിസര്ച് ഇന്സ്ടിട്യൂട് ക്മറി ഹാസ്പിടല്യിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ താഴെപ്പറയുന്നവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു:
 • സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
 • ഈ സൗകര്യം വീൽചെയർ വഴി ലഭ്യമാകില്ല.
 • ആംബുലൻസ് സേവനം ഉണ്ട്.
 • മതിയായ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
 • ക്യാഷ്
 • മാസ്റ്റർ കാർഡ്
 • വിസ കാർഡ്
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ്
 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

ക്യാല്കട മെഡികല് രിസര്ച് ഇന്സ്ടിട്യൂട് ക്മറി ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  September 23, 2020
അനുഭവം ശരിയായിരുന്നില്ല
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  October 4, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  July 10, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  July 9, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 30, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: പ് 13 ഞാനീ ഗോപാല്‍ റോയ് ചൌഡ്‌ഹ്യുരീ ആവന്യൂ, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700014
വിലാസം: 8 ബ്, നിയര് ഗരിയാഹത്‌ പന്തലൂന്‍സ്, ബാല്ലൈകുങ്കെ, ഗര്‍ച്ച ൧സ്ത് ലേന്, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700019
വിലാസം: പ് 4 5, സിട് സ്കീമ് ലക്ശ്ക്ഷിഈ, ബ്ലാക് ആ, ഗരിയാഹത്‌ രോഡ്, ബിസൈഡ് ധകുറിയ ബ്രിഡ്ജ്, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700029
വിലാസം: 97 ആ, ൧സ്ത് ഫ്ലോര്, സദര്ന് ആവന്യൂ, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700029

അടുത്തുള്ള വനിതാ ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: 109 111, ബ് ക്‌ പാല്‍ ആവന്യൂ, കോല്‍കത, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700005
ഫോൺ: 2530-8504

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: 52 1a, സ് ന്‌ പണ്റിത്‌ സ്ട്രീട്, കോല്‍കത, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700025
വിലാസം: 18, ഗോബ്ര രോഡ്, കോല്‍കത, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍
ഫോൺ: 2329-7170
വിലാസം: 114, ആ ജ് സീ ബോസ് രോഡ്, ബിസൈഡ് രാജ്‌ഗ്രം പാംഡ്, കോല്‍കത, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700014
ഫോൺ: 2265-5771 / 6876
വിലാസം: 57, ബേലിയഘട മൈന്‍ ര്ഡ്, കോല്‍കത, കോല്‍കത, വെസ്ട് ബേങ്കങള്‍  700010


Wounds and Injuries
Blood Count Tests
Cardiac Arrest
Liver Function Tests

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.