വിലാസം
സ്ക്ന് നോ 855 ആ, നിയര് മീന പഴഴ്ര്‍,
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ ഗുപ്ത ഐ ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
  • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
  • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കില്ല.
  • ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല.
  • ഈ സൗകര്യത്തോടുകൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബില്ലിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ.
  • ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ പണത്തിന്റെ മൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല.
പ്രവേശനക്ഷമത
ഗുപ്ത ഐ ഹാസ്പിടല്യിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ താഴെപ്പറയുന്നവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു:
  • മതിയായ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
  • ക്യാഷ്

ഗുപ്ത ഐ ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 22, 2018
അനുഭവം ശരിയായിരുന്നില്ല
വീണ്ടും ആലോചിക്കില്ല
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  May 9, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  May 8, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: ഇംഡസ്ട്രിയല് ഏരിയാ ഫേസ് ഈഈ, ചണ്ഡികര്‍ത്‌, ഏര്‌പോര്ട് ചോവോക്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160003
ഫോൺ: 1722655752
വിലാസം: ര്വെഡിക് ഡിസ്‌പെന്‌സരീ ഹോമീയോപതിക് ഡിസ്‌പെന്‌സരീ, സെക്ടര് 47 ബ്, ബ്യാക് സൈഡ് പോസ്തോഫ്ഫിസെ, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160047
ഫോൺ: 1722631047
വിലാസം: ഗൂവ്ട് ബില്ഡിംഗ്, കൈമ്പ്വല, നിയര് ഗൂവ്ട് സ്കൂല്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160103

അടുത്തുള്ള ഡിസ്പെൻസറികൾ

വിലാസം: ഹോമീയോപതിക്, അത്‌ ഹ്ഡ് 47, ബ്യാക് സൈഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആഫീസ്, ചണ്ഡികര്‍ത്‌ ഹ്ഡ് 47, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160047
ഫോൺ: 1722631047
വിലാസം: സെക്ടര് 28 ബ്, നിയര് ഗുരുദ്വരാ, സെക്ടര് 28, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160028
ഫോൺ: 1722679011
വിലാസം: സെക്ടര് 37, ഗൂവ്ട് സ്കൂല്, സെക്ടര് 37 ചണ്ഡികര്‍ത്‌, ചണ്ഡികര്‍ത്‌  160036
ഫോൺ: 1722677010


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.