ਪਤਾ: ਔਨੀਤੀ ਸ ਸੀ, ਔਨੀਤੀ ਸਤਰਾ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਨਾਂਘਰ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਬਲੀਛਪੋਰੀ ਸ ਸੀ, ਗਰਾਮੂਰ ਗੋਆਲਗਾਓਂ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਬਲੀਛਪੋਰੀ ਮੇ ਸ੍ਕੂਲ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਭਕਤਿਦਉਵਰ ਸ ਸੀ, ਨਿਯਰ ਭਕਤਿਦਉਵਰ ਤੀਨਿਲੀ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ  785010
ਪਤਾ: ਬੋਂਗਓਂ ਸ੍ਟੇਟ ਡਿਸਪੇਂਸੇਰਯ, ਬੋਂਗਓਂ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਰੋਡ, ਬੋਂਗਓਂ, ਮਜੂਲੀ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਬੋਣੋਰੀਆ ਛਪੋਰੀ ਸ ਸੀ, ਨਿਯਰ ਲੁਈਤ ਪੋਰਿਆ ਹਾਇ ਸ੍ਕੂਲ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ  785010
ਪਤਾ: ਦਖਿਂਪਤ ਜ਼੍ਡ, ਬੋਂਗਓਂ, ਦਖਿਂਪਤ ਰੋਡ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਏਂਡ, ਦਖਿਂਪਤ ਸਤਰਾ, ਦਿਘੋਲੀ ਗਾਓਂ, ਦਖਿਂਪਤ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਗੇਰੇਕੀ ਰੇਵੇੜੀਨੇ ਮਫਕ, ਹਾਜ਼ਰੀਕਾ ਚੁਕ ਬੋਂਗਓਂ ਰੋਡ, ਗੇਰੇਕੀ ਵਿਲੇਜ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਹਾਜ਼ਰੀਕਾ ਸ ਸੀ, ਗਰਾਮੂਰ ਫੁਤੂਕੀ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਹਾਜ਼ਰਿਕਚੁਕ ਕਾਕੋਤੀਬਾੜੀ ਚੜਿਆਲੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਕਾ ਚੁਕ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਜੇਂਗਰਾਈ ਬਲੀਛਪੋਰੀ ਸ ਸੀ, ਨਿਯਰ ਮੁਰਕੋਂਗ ਲ੍ਪ੍ਸ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਜੇਂਗਰੈਮੁਖ ਮਫਕ, ਨਲ੍ਕ ਰੋਡ, ਜੇਂਗਰੈਮੁਖ, ਜੇਂਗਰੈਮੁਖ ਤੀਨਿਲੀ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਕਮਲਬਾਰੀ ਚ੍ਕ, ਮਜੂਲੀ ਕਾਲੇਜ ਰੋਡ, ਉੱਤਰ ਕਮਲਬਾਰੀ ਸਤਰਾ, ਡਾਰੀਯਾ ਗਾਓਂ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ  785106
ਪਤਾ: ਕੋਰਡੋਈਗੁੜਿ ਸ ਸੀ, ਗੁਵਲਗਾਓਂ ਕਾਰ੍ਗਿਲ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਕੋਰਡੋਈਗੁੜਿ ਨਾਂਘਰ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ
ਪਤਾ: ਲੈਮਓਨਿਕਾ, ਪੋਤੀਆ ਮੋਹੱੋਰਪੁਆ ਰੋਡ, ਲੈਮਓਨਿਕਾ ਮੋਟ੍ੋਨਪੁਰ ਲ੍ਪ੍ਸ, ਕਮਲਬਾਰੀ ਬ੍ਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਆੱਸਾਂ

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.