വിലാസം: ടഹരാബാത് രോഡ്, നിയര് ഓഫ് വെടര്‍നര ഹാസ്പിടല് പരിമാര സ്കൂല്, ആസ്ഖേട, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423303
ഫോൺ: 02555-233642
വിലാസം: രാജേന്ട്ര പേവ്ര് ഹൌസ്, രെംടെഡ്, അത്‌ പോസ്റ്റ് അഭൊന, കല്‍വാന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423502
വിലാസം: കല്‍വാന്‍ രോഡ്, നിയര് ബ് ഏത് കലാജ്, അത്‌ പോസ്റ്റ് അഭൊന, കല്‍വാന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423502
വിലാസം: പോസ്റ്റ്, സ് സീ ആധാര്‍വത്‌, നിയര് ഗ്രാമ്ബഞ്ചായത്‌ ആധാര്‍വത്‌, വിലേജ് ഏരിയാ, ഇകാറ്പൂരി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422402
വിലാസം: പോസ്റ്റ്, സ് സീ ആത്സരേ ഖുര്‍ഡ്, നിയര് ഗ്രാമ്ബഞ്ചായത്‌ ആത്സരേ ഖുര്‍ഡ്, വിലേജ് ഏരിയാ, ഇകാറ്പൂരി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422402
വിലാസം: പോസ്റ്റ്, വിലേജ് അത്വന്‍, നിയര് മറുതി മണ്ടീര്, ഇകാറ്പൂരി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422402
വിലാസം: സൂബ്സെന്ടേര്‍ അഘാര്‍ ബ്കേ, നിയര് ഗ്രാം പ്യാംചയട്, പോസ്റ്റ് ആഫീസ്, സതന ഹൈവേ ഒന്‍ രോഡ്, മലെകോന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423201
വിലാസം: പോസ്റ്റ്, ആഹുര്‍ലി വിലേജ്, നിയര് ഹൈ സ്കൂല്, ഇകാറ്പൂരി, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422402
വിലാസം: ഇന്‍ ഫ്രംട് ഓഫ് ഗ്രംബഞ്ചായത്‌, വാതേല്‍ രോഡ്, മലെകോന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423206
വിലാസം: പ്രൈമരീ സ്കൂല് രോഡ്, നിയര് ഭവാനി മണ്ടീര്, അജ്‌മേര്‍സൌണ്ടനെ, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423301
ഫോൺ: 02555-275169
വിലാസം: ഇന്‍ വിലേജ്, നിയര് പ് ഹ സീ അലിയബാത്, അലിയബാത് സ് സീ, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423302
ഫോൺ: 02555-246324
വിലാസം: പ്രൈമരീ ഹെഴ്തത സെംടര്, ഇന്‍ വിലേജ്, നിയര് ശിവ്പുരി മണ്ടീര്, അലിയബാത്, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423302
ഫോൺ: 02555-246324
വിലാസം: അത്‌ പോസ്റ്റ് ആല്‍വാണ്ട്, നിയര് അഗാന്വദി സെംടര്, ത്രിമ്ബാകേശ്വര്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422215
വിലാസം: സ് സീ അംതപല്‍സണ്‍, പാഴ്സണ്‍ രോഡ്, നിയര് സ്പ് സ്കൂല്, സുര്‍ഗണ, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422211
വിലാസം: അമര്‍ദ്ദം രോഡ്, ഫ്രംട് ഓഫ് പ്രൈമരീ സ്കൂല്, അംബാസണ്‍, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423204
ഫോൺ: 02555-245177
വിലാസം: പ്രൈമരീ ഹെഴ്തത സെംടര്, വിലേജ് ഭീളതി രോഡ്, നിയര് ഓഫ് അംഗാന്‍വദി, അംബാസണ്‍, ബഗ്ലന്‍, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  423204
ഫോൺ: 02555-245177
വിലാസം: അംപേ, നിയര് രേവര്‍, പെിന്‍റ്റ്, നശീക്, മഹാരാഷ്ട്ര  422208

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.