முகவரி: தஹராபாத் ரோட், நியர் ஆஃப் வேடர்ணறி ஹாஸ்பிடல் பரிமாறி ஸ்கூல், ஆஸ்கெத, பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423303
தொலைபேசி: 02555-233642
முகவரி: ராஜேந்திர பேவ்ர் ஹௌஸ், ரெஂடெட், அத் போஸ்ட் அபோன, கள்வன், நஷிக், மராஷ்டிர  423502
முகவரி: கள்வன் ரோட், நியர் ப் எத் கலாஜ், அத் போஸ்ட் அபோன, கள்வன், நஷிக், மராஷ்டிர  423502
முகவரி: போஸ்ட், ச் ஸீ அதர்வத், நியர் க்ராம்பான்சாயத் அதர்வத், விலேஜ் ஏரியா, இகடிபுரி, நஷிக், மராஷ்டிர  422402
முகவரி: போஸ்ட், ச் ஸீ அட்சாரே குர்த், நியர் க்ராம்பான்சாயத் அட்சாரே குர்த், விலேஜ் ஏரியா, இகடிபுரி, நஷிக், மராஷ்டிர  422402
முகவரி: போஸ்ட், விலேஜ் ஆடுவான், நியர் மாருதி மந்டிர், இகடிபுரி, நஷிக், மராஷ்டிர  422402
முகவரி: சுப்செந்தேர் ஆகார் ப்கே, நியர் கிராம் ப்யாஂசயட், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், சாதன ஹைவே ஒன் ரோட், மலேககொண், நஷிக், மராஷ்டிர  423201
முகவரி: நியர் கிராம் ப்யாஂசயட், அத் போஸ்ட் ஆஹிவன்துவதி, திந்டொரி, நஷிக், மராஷ்டிர  422215
முகவரி: போஸ்ட், அஹுர்லி விலேஜ், நியர் ஹை ஸ்கூல், இகடிபுரி, நஷிக், மராஷ்டிர  422402
முகவரி: இன் ஃப்ரஂட் ஆஃப் க்ரன்பன்சாயத், வாதேல் ரோட், மலேககொண், நஷிக், மராஷ்டிர  423206
முகவரி: ப்ரைமரீ ஸ்கூல் ரோட், நியர் பவனி மந்டிர், ஆஜிமேர்சௌந்தனே, பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423301
தொலைபேசி: 02555-275169
முகவரி: இன் விலேஜ், நியர் ப் ஹ ஸீ அழியபத், அழியபத் ச் ஸீ, பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423302
தொலைபேசி: 02555-246324
முகவரி: ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர், இன் விலேஜ், நியர் ஷிவிபுரி மந்டிர், அழியபத், பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423302
தொலைபேசி: 02555-246324
முகவரி: அத் போஸ்ட் ஆள்வண்ட், நியர் அகண்வதி ஸெஂடர், திரிம்பாக்ேஷ்வார், நஷிக், மராஷ்டிர  422215
முகவரி: ச் ஸீ அம்டாப்ல்சன், பல்சன் ரோட், நியர் ஸ்ப் ஸ்கூல், சூர்கன, நஷிக், மராஷ்டிர  422211
முகவரி: அமர்தம் ரோட், ஃப்ரஂட் ஆஃப் ப்ரைமரீ ஸ்கூல், அம்பசங், பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423204
தொலைபேசி: 02555-245177
முகவரி: ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர், விலேஜ் பிலத்தி ரோட், நியர் ஆஃப் ஆங்கண்வதி, அம்பசங், பாக்லான், நஷிக், மராஷ்டிர  423204
தொலைபேசி: 02555-245177
முகவரி: அம்பே, நியர் ரெவர், பேண்ட், நஷிக், மராஷ்டிர  422208

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.