ਪਤਾ
ਨੇਕ੍ਸ੍ਟ ਤੋ ਰਿਮਸ,
ਬਰੀਆਤੂ ਰੋਡ,
ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ 834009
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡ
  • ਨਕਦ

ਹੇਲ੍ਤ ਪਾਯਂਟ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ - ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ

ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 254 ਈਈ ਬ, ਨਿਯਰ ਸੇਨੇਠੋਰਿਉਂ ਮੋਰੇ, ਤੂਪੁਦਾਣਾ, ਹਤਿਆ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834003
ਪਤਾ: ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਇਨ੍ਸ੍ਟਿਟ੍ਯੂਟ ਓਫ ਸਾਇਕਾਇਯੇਟ੍ਰੀ, ਕਾਨਕੇ, ਰਾਂਚੀ, ਕਾਨਕੇ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834006
ਫੋਨ: 0651-2451115
ਪਤਾ: ਪੀਸਕਾ ਮੋਰੇ ਹਿਹਲ, ਇਤਕੀ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ  834001


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.