સરનામું
વિભાગો
 • કટોકટી
સુવિધાઓ
 • એમ્બ્યુલન્સ સેવા
 • બ્લડ બેન્ક
 • કેન્ટિન
 • રસાયણશાસ્ત્રી દુકાન
 • 24 કલાક રસાયણશાસ્ત્રી દુકાન
 • કટોકટી વિભાગ
 • ઓપીડી
 • એક્સ-રે અને એમઆરઆઈ
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ હેલ્તી હાર્ટ ઍ કંપ્લીટ કારડિક કેર સેંટર હોસ્પિટલ માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
 • સુવિધા પર અનુભવ સારો હતો
 • તેમની સારવાર માટે અન્ય લોકો માટે સુવિધા ભલામણ કરશે.
 • તેમની સારવાર માટે સુવિધા ફરી આવશે.
 • તબીબી સ્થિતિ સુવિધા ખાતે ઉકેલાઈ હતી
 • સુવિધામાં લાંબી રાહ જોવી છે
 • આ સુવિધા ખાતે ડૉક્ટર્સ સારી છે.
 • સુવિધા ખાતે સ્ટાફ સારી છે.
 • સુવિધા ખર્ચાળ છે.
 • સુવિધા સ્વચ્છ છે.
 • સુવિધામાં બીલંગ મુદ્દાઓનો સામનો કર્યો.
 • સુવિધા ખાતે તેમના નાણાં માટે પ્રાપ્ત કિંમત
ઉપલ્બધતા
હેલ્તી હાર્ટ ઍ કંપ્લીટ કારડિક કેર સેંટર હોસ્પિટલમાં સવલતોનો ઉપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં યુઝર્સે નીચેની બાબતોની જાણ કરી છે:
 • આ સુવિધા સરળતાથી સુલભ છે.
 • આ સુવિધા વ્હીલચેર દ્વારા સુલભ છે.
 • એમ્બ્યુલન્સ સેવા છે
 • પૂરતી પાર્કિંગ છે
ચુકવણીનાં મોડ્સ
 • કેશ
 • માસ્ટર કાર્ડ
 • વિઝા કાર્ડ
 • ડેબિટ કાર્ડ
 • ક્રેડીટ કાર્ડ

હેલ્તી હાર્ટ ઍ કંપ્લીટ કારડિક કેર સેંટર હોસ્પિટલ - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  June 18, 2018
અનુભવ સારો હતો
ભલામણ કરશે
ફરી મુલાકાત કરશે
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  May 26, 2018
અનુભવ સારો હતો
ભલામણ કરશે
ફરી મુલાકાત કરશે
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  May 9, 2018
અનુભવ સારો હતો

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: ઇંડસ્ટ્રિયલ ઍરિયા ફેજ઼ ઇ, ચંડિગાર્હ, ઍરપોર્ટ ચોવોક, ચંડિગાર્હ  160003
ફોન: 1722655752
સરનામું: ર્વેડિક ડિસપેનસરી હોમઈયોપતિક ડિસપેનસરી, સેક્ટર 47 બી, બૅક સીડે પોસ્ટોફ્ફિસે, ચંડિગાર્હ  160047
ફોન: 1722631047
સરનામું: ગૂવ્ટ બિલ્ડિંગ, કૈંબવઅલા, નિયર ગૂવ્ટ સ્કૂલ, ચંડિગાર્હ  160103

નજીકના દવાખાના

સરનામું: હોમઈયોપતિક, અદ્ હ્ડ 47, બૅક સીડે ઓફ પોસ્ટ ઑફીસ, ચંડિગાર્હ હ્ડ 47, ચંડિગાર્હ  160047
ફોન: 1722631047
સરનામું: સેક્ટર 28 બી, નિયર ગુરૂદ્વારા, સેક્ટર 28, ચંડિગાર્હ  160028
ફોન: 1722679011
સરનામું: સેક્ટર 37, ગૂવ્ટ સ્કૂલ, સેક્ટર 37 ચંડિગાર્હ, ચંડિગાર્હ  160036
ફોન: 1722677010


Head Injuries
First Aid
Emergency Medical Services
After Surgery

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.