ਪਤਾ: 25 26 ਜਨਤਾ ਚੇਂਬਰ੍ਸ, ਬਿਹਾਇਂਡ ਆਨੰਦ ਸਰ੍ਜਿਕਲ, ਸਰਾਸਪੁਰ, ਨਰੋਦਾ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਸੈਜਪੁਰ ਟਵਰ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380025
ਪਤਾ: 11, ਸੁਣਦੇਰਵਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਿਯਰ ਔਦਾ ਆਫੀਸ, ਆਪੋਸਿਟ ਵਿਧਯਪੀਠ ਉਸਮਾਨਪੁਰਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਰੋਡ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380014
ਪਤਾ: 107, ਦੇਵਰਾਜ ਮੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਕਾਲੋਨੀ ਰੋਡ, ਬਾਪੂ ਨਗਰ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  382350
ਪਤਾ: ਸੋਨਾਲ ਨਰ੍ਸਿਂਗ ਹੋਮ, ਆਪੋਸਿਟ ਜਾਲਰਾਂ ਟੇਂਪਲ, ਪਾਲਦੀ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380007
ਪਤਾ: ਬਿਹਾਇਂਡ ਓਲ੍ਡ ਕਮਲ ਸਿਨਿਮਾ, ਰਾਮਨਗਰ, ਸਾਬਰਮਤੀ, ਨੀਲਕਮਲ ਕਾਂਪ੍ਲੇਕ੍ਸ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380005
ਪਤਾ: ਆ 405 406, ਹਾਇਮਲਾਇਯਾ ਆਰਕੇਡ, ਨਿਯਰ ਵਸਟਰਪੁਰ ਲਾਕੇ, ਵਸਟਰਪੁਰ, ਸਰਗਾਂ ਮਾਰ੍ਗ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380015
ਪਤਾ: 403 4, 2, ਆਪੋਸਿਟ ਸ਼ੇਲ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਪਂਪ, ਮਾਨਈਨਗਰ, ਜਵਾਹਰ ਚੋਵੋਕ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380008
ਪਤਾ: 104 105, ੧ਸ੍ਟ ਫ੍ਲੋਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਯ 2 ਆ, ਨਿਯਰ ਹਸੁਭਾਇ ਪਾਰ੍ਕ, ਜੋਧਪੁਰ ਗਮ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380015
ਪਤਾ: ੨ਨ੍ਦ ਫ੍ਲੋਰ, ਸ਼ੂਕਾਂ ਮੱਲ, ਨਿਯਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਸ਼ਹਿਬੌਗ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380004
ਪਤਾ: ੧ਸ੍ਟ ਫ੍ਲੋਰ, ਮੇਂਨਗਰ, ਗੁਰਕੁਲ ਰੋਡ, ਸੂਰਯਦੀਪ ਟਵਰ੍ਸ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380052
ਪਤਾ: ਆ 203 204, ੨ਨ੍ਦ ਫ੍ਲੋਰ, ਅੰਜਲੀ ਚਾਰ ਰਸਤਾ, ਪਾਲਦੀ, ਵਾਸਨਾ ਰੋਡ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380007
ਪਤਾ: ਪ੍ਣ ਹਾਉਸ, ਨਿਯਰ ਸ਼ਾਂਤਿਵਨ ਬਸ ਸ੍ਟੈਂਡ, ਆਪੋਸਿਟ ਜੇਤਭਾਈ ਪਾਰ੍ਕ, ਬਿਹਾਇਂਡ ਨੀਡ, ਪਾਲਦੀ, ਨਰਯਨ ਨਗਰ ਰੋਡ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380007
ਪਤਾ: ੨ਨ੍ਦ ਫ੍ਲੋਰ, ਨਿਯਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਸ਼ਹਿਬੌਗ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਂਪ੍ਲੇਕ੍ਸ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380004
ਪਤਾ: 65, ਪ੍ਰੀਤਂਨਗਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨ੍ਰ ਗਵਰ੍ਨਮੇਂਟ ਲੈਡੀਸ ਹਾਸ੍ਟਿਲ, ਨਿਯਰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲੇਜ, ਏਲਿਸ ਬ੍ਰਿਡ੍ਜ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380006
ਪਤਾ: ਆ 4, ਨਿਯਰ ਨਿਰਣਯਨਗਰ ਗਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਣਯਨਗਰ, ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਕਾਂਪ੍ਲੇਕ੍ਸ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  382481
ਪਤਾ: ੨ਨ੍ਦ ਫ੍ਲੋਰ, ਪੁਸ਼ਪਕ ਆਰਕੇਡ, ਨਿਯਰ ਬਜਰੰਗ ਆਸ਼ਰਮ, ਨ 8, ਹਿਰਵਾਦੀ, ਬਪੁਨਗਰ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  382350
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਮੇਮਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  382345
ਪਤਾ: ਆ੧ 1, ਜੀਵਾਜ ਪਾਰ੍ਕ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ, ਸਹਜਨਾਂਦ ਟਵਰ, ਆਮੇਡਬੈਡ, ਗੁਜਰਾਤ  380051

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.