ਪਤਾ: ਸਿਵਿਲ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ ਮਾਨਈਮਜਰਾ, ਓਲ੍ਡ ਰੋਪੜ ਰੋਡ, ਨਿਯਰ ਫਨ ਰਿਪਬ੍ਲਿਕ ਮਾਨਈਮਜਰਾ, ਨਿਯਰ ਮੋਟੋਰ ਮਾਰਕੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160101
ਫੋਨ: 1722751004
ਪਤਾ: ਧਨਵਾੰਤਰਯ ਰ੍ਵੇਡਿਕ ਕਾਲੇਜ, ਚਾਂਦੀ ਪਾਠ, ੪੬ਬ, ਸੇਕ੍ਟਰ 46, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160047
ਪਤਾ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 115 ਇਂਡਸ੍ਟ੍ਰਿਯਲ ਏਰਿਯਾ ਫੇਜ਼ 1 ਨਿਯਰ ਏਲੰਟੇ ਮੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160002
ਪਤਾ: ਸ੍ਕ੍ਨ 168 169 ਮੈਢਿਯਾ ਮਾਰ੍ਗ ਸੇਕ੍ਟਰ 9 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160009
ਪਤਾ: 140, ਬਿਹਾਇਂਡ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵਾਂ, ਸੇਕ੍ਟਰ 35 ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160022
ਪਤਾ: ਸ੍ਕ੍ਨ ਨੋ 855 ਆ, ਨਿਯਰ ਮੀਨਾ ਬੱਜ਼ਰ, ਸੇਕ੍ਟਰ 7, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160101
ਪਤਾ: ਸ੍ਕ੍ਨ 18 19, ਦਕਸ਼ੀਨ ਮਾਰ੍ਗ, ਸੇਕ੍ਟਰ 34a, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  160022

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.