ਪਤਾ: ਕ੍ਪ 8, ਨਿਯਰ ਸ੍ਟੇਟ ਬੈਂਕ ਓਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਰਾਗ, ਕਾਨਪੁਰ ਰੋਡ, ਲ੍ਡਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226012
ਪਤਾ: ਆ 1654, 1655, ਨਿਯਰ ਆਸ਼ਿਅਨਾ ਚੌਰਾਹਾ, ਓਂ ਰੋਡ ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਗਾ ਮਾਰ੍ਟ, ਲ ਦ ਆ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226012
ਪਤਾ: ਬ 719, ਮਹਾਨਗਰ, ਨਿਯਰ ਚਾਨਣੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਾਸਿਂਗ, ਸੇਕ੍ਟਰ ਸੀ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226006
ਪਤਾ: 149, 150 ਗੌਰਬਾਘ ਕਾਲੋਨੀ ਨਿਯਰ ਗੁਦਂਬਾ ਤਾਣਾ ਕੁਰਸੀ ਰੋਡ ਲੁੱਕਣੋਵ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226026
ਪਤਾ: 1 ਇੰਡਲਗੰਜ, ਆਪ ਮੁਹੀਬੁੱਲਪੁਰ, ਰੇਲਵੇ ਸ੍ਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਤਾਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226021
ਪਤਾ: 2 116 ਆ, ਆਪੋਸਿਟ ਸਨਾਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ, ਜੰਕੀਪੂਰਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਰੋਡ, ਸੇਕ੍ਟਰ ਜ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226021
ਪਤਾ: ਡ੍ਵ੍ ਵਾਬ ਲ੍ਕੋ, ਗੋਲਾਗੰਜ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਆਪ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਕ੍ਰਿਸ੍ਚਿਯਨ ਕਾਲੇਜ ਗੋਲਾਗੰਜ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226001
ਫੋਨ: 5222624050
ਪਤਾ: ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਕੈਸ਼ੇਰ ਬਾਘ ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  206018
ਫੋਨ: 5222627551
ਪਤਾ: ਭੌ ਰਾਓ ਦੇਵਰਸ ਕਂਬਾਇਂਡ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਮਹਾਨਗਰ, ਮੰਦਿਰ ਨਰ੍ਗ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226006
ਪਤਾ: ਤਿਹੁਸੀਨਗੰਜ ਕ੍ਰਾਸਿਂਗ, ਹਰਦੋਈ ਰੋਡ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226003
ਪਤਾ: 15797, ਵਿਵੇਕ ਖੰਡ ਆਪੋਸਿਟ ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਸ੍ਕੂਲ, ਗੋਮਤੀ ਨਗਰ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226010
ਪਤਾ: ਸਫੇਦ ਮਸਜਿਦ ਹਰਦੋਈ ਰੋਡ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226003
ਪਤਾ: 501 33, ਬ ਓ, ਲੁੱਕਣੋਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  226003

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.