முகவரி: க்ப் 8, நியர் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இஂடியா, பராக், கன்புர் ரோட், ல்ட காலொநீ, லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226012
முகவரி: அ 1654, 1655, நியர் ஆஷியதன சௌரா, ஒன் ரோட் தொ விஷல் மேக மார்த், ல் த் அ காலொநீ, லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226012
முகவரி: ப் 719, மநகர், நியர் சாந்ணி லால் க்ராஸிஂக், ஸெக்டர் ஸீ, லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226006
முகவரி: 149, 150 கொஉராபாக் காலொநீ நியர் குதம்ப தான குர்ஸி ரோட் லுக்க்னோவ், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226026
முகவரி: 1 இண்தாள்காஞ்ச், ஆப் மோஹிபுள்ளாபூர், ரேல்‌வே ஸ்டேஶந், சித்தபுர் ரோட், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226021
முகவரி: ப் 1 5, ஜங்கி புறம், ஆபொஸிட் பவன காஂப்லெக்ஸ், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226021
முகவரி: 2 116 அ, ஆபொஸிட் சநாதன் ஆஶ்ரம், ஜங்கிப்புறம், மைந் குர்ஸி ரோட், ஸெக்டர் ஜு, லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226021
முகவரி: திவ்ஹ வப் ல்கோ, கோலகஞ்ச, லுக்க்னோவ், ஆப் பாலிரதம்பூர் ஹாஸ்பிடல், லுக்க்னோவ், க்ரிஸ்சியந் காலேஜ் கோலகஞ்ச, லுக்க்னோவ், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226001
தொலைபேசி: 5222624050
முகவரி: பாலிரதம்பூர் ஹாஸ்பிடல், கைஷ்ேர் பக் லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  206018
தொலைபேசி: 5222627551
முகவரி: பௌ ர்ம் தெவிராஸ் கஂபைஂட் ஹாஸ்பிடல், மநகர், மந்டிர் நார்க், லுக்க்னோவ், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226006
முகவரி: தெஹசீங்காஞ்ச் க்ராஸிஂக், ஹர்தோய் ரோட், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226003
முகவரி: 537 ப் 167, சித்தபுர் ரோட், பாஜுழ்ளா காஞ்ச், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226021
முகவரி: 15797, விவேக் காண்ட் ஆபொஸிட் ஸெஂட்ரல் ஸ்கூல், கொம்டி நகர், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226010
முகவரி: சாபேத் ம்யாஸ்ஜ்ட் ஹர்தோய் ரோட், லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226003
முகவரி: 501 33, ப் ஓ, லுக்க்னோவ், உத்த்தார் பிரதேஷ்  226003

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.