വിലാസം: പ്ലാട് നോ 481, വാര്ഡ് നോ 20, സക്കാര്‍ഡാറഞ, നെഹ്‌റു നാഗര്‍, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440009
വിലാസം: നിയര് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസ്യാഡ് സ്ക്വേര്, സെംട്രല് ആവന്യൂ, ഉമിയാ ടവര്സ്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440018
വിലാസം: 209, തീരങ്ങ ചോവോക് നണ്ദന്‍വാന്‍ മൈന്‍ രോഡ് നഗ്‌പൂര്‍, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440002
വിലാസം: ൪ത് ഫ്ലോര്, ആദിത്യാ അര്ന്‌ക്ലേവ്, 20, ആപൊസിട് സോമാള്‍വര്‍ ഹൈ സ്കൂല്, രംതസ്പേത്ത്‌, സെംട്രല് ബേസാര് രോഡ്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440010
വിലാസം: ആപൊസിട് ജയ്സ്വല്‍ ഹോടെല്, ഡ്രൈവ് അംബേദ്കര്‍ രോഡ്, ബിഡീ ടവര്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440017
വിലാസം: ഹൌസ് നോ 1313, സര്വേ നോ 232, മണ്‍കപൂര്‍ സ്ക്വേര്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440030
വിലാസം: ഫ് 5 6, നിയര് ജസ്വണ്ട് ടാകീസ്, കംബ്തീ രോഡ്, കാമ്ള ടവര്സ്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440026
വിലാസം: 500, പോവേര്‍ഗറിത് സ്ക്വേര്, ആപൊസിട് ജകത് ഹാല്, നാറി റിംഗ്‌ രോഡ്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440026
വിലാസം: 20, ഫാര്മ്‌ല്യാംഡ്, നിയര് ലോക്മാറ്റ് സ്ക്വേര്, ന്യൂ രംതസ്പേത്ത്‌, സെംട്രല് ബേസാര് രോഡ്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440010
വിലാസം: 7, നിയര് ബാജാജ്‌ ബ് ഏത് കാലേജ് ക്ംബ്തി, ജരിപറ്ക, കസ്തൂര്‍ബ നാഗര്‍, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440014
വിലാസം: ആപൊസിട് ഞാവ്ഡുര്‍ക മണ്ടീര്, മനെവഡ സെമെംട് രോഡ്, ശിര്‍ഡീ നാഗര്‍, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440024
വിലാസം: പ്ലാട് നോ 5 6, ഉംറെത്, ബൈപ്യാസ് രോഡ്, നാരായണ്‍ നാഗര്‍, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  441203
വിലാസം: 5, പാര്‍ശ്വാര്‍സത് ഭാവന്‍, ആപൊസിട് ടഗര്‍ ഹാസ്പിടല്, ഗാന്ധി ബോഘ, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440002
വിലാസം: 123, രംതസ്പേത്ത്‌, ബിഹൈംഡ് സോണാള്‍വര്‍ ഹൈ സ്കൂല്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440010
വിലാസം: 301 ബ്, 21 സെംട്രല് ബേസാര് രോഡ് രംതസ്പേത്ത്‌, 401 ബ് നീതി ഗൌരവ് കാംപ്ലെക്സ്, നഗ്‌പൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര  440010

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.