ਪਤਾ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 481, ਵਾਰ੍ਡ ਨੋ 20, ਸੱਕਰਦਾਰਾ, ਨੇਹਰੂ ਨਗਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440009
ਪਤਾ: ਨਿਯਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸ੍ਕ੍ਵੇਰ, ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਆਵਨ੍ਯੂ, ਉਮੀਯਾ ਟਵਰ੍ਸ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440018
ਪਤਾ: 209, ਤਿਰੰਗਾ ਚੋਵੋਕ ਨੰਦਾਨਵਾਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਨਾਗਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440002
ਪਤਾ: ੪ਤ ਫ੍ਲੋਰ, ਆਡਿਟਯਾ ਅਰ੍ਨਕ੍ਲੇਵ, 20, ਆਪੋਸਿਟ ਸੋਮਾਲਵਾਰ ਹਾਇ ਸ੍ਕੂਲ, ਰਾਮਦਸਪੇਠ, ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440010
ਪਤਾ: ਆਪੋਸਿਟ ਜਾਯਸਵਾਲ ਹੋਟੇਲ, ਡ੍ਰਾਇਵ ਆਂਬੇਡਕਰ ਰੋਡ, ਬੇਦੀ ਟਵਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440017
ਪਤਾ: ਹਾਉਸ ਨੋ 1313, ਸਰ੍ਵੇ ਨੋ 232, ਮਾਨਕਪੁਰ ਸ੍ਕ੍ਵੇਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440030
ਪਤਾ: ਫ 5 6, ਨਿਯਰ ਜਸਵੰਤ ਟਾਕਈਸ, ਕਮਪਤੀ ਰੋਡ, ਕਮਲਾ ਟਵਰ੍ਸ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440026
ਪਤਾ: 500, ਪੋਵੇਰਗਰੀਡ ਸ੍ਕ੍ਵੇਰ, ਆਪੋਸਿਟ ਜਗਤ ਹੱਲ, ਨਾਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440026
ਪਤਾ: 20, ਫਾਰ੍ਮਲੈਂਡ, ਨਿਯਰ ਲੋਕਮਤ ਸ੍ਕ੍ਵੇਰ, ਨ੍ਯੂ ਰਾਮਦਸਪੇਠ, ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440010
ਪਤਾ: 7, ਨਿਯਰ ਬਜਾਜ ਬ ਏਡ ਕਾਲੇਜ ਕਮਦੀ, ਜਰੀਪਤਕਾ, ਕਸਟੂਰ੍ਬਾ ਨਗਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440014
ਪਤਾ: ਆਪੋਸਿਟ ਨਵਡੂਰਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਮਨੇਵਡ਼ਾ ਸੇਮੇਂਟ ਰੋਡ, ਸ਼ਿਰਡੀ ਨਗਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440024
ਪਤਾ: ਪ੍ਲਾਟ ਨੋ 5 6, ਉਮਰੇਡ, ਬਾਇਪੈਸ ਰੋਡ, ਨਰਯਨ ਨਗਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  441203
ਪਤਾ: 5, ਪਰਸ਼ਵਰਸਤ ਭਾਵਾਂ, ਆਪੋਸਿਟ ਡਗਾਰ ਹਾਸ੍ਪਿਟਲ, ਗਾਂਧੀ ਬੋਘ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440002
ਪਤਾ: 123, ਰਾਮਦਸਪੇਠ, ਬਿਹਾਇਂਡ ਸੋਨਲਵਾਰ ਹਾਇ ਸ੍ਕੂਲ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440010
ਪਤਾ: 34, ਵਰਧਾ ਰੋਡ, ਸੀਤਾ ਨਗਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440025
ਪਤਾ: 301 ਬ, 21 ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ ਰਾਮਦਸਪੇਠ, 401 ਬ ਨੀਤੀ ਗੌਰਵ ਕਾਂਪ੍ਲੇਕ੍ਸ, ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ  440010

ਸਾਇਨ ਅਪਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.