முகவரி: ப்லாட் நோ 481, வார்ட் நோ 20, சக்கார்தர, நேர்யூ நகர், நக்புர், மராஷ்டிர  440009
முகவரி: நியர் சந்திரஷஎக்ர் ஆஸ்யாட் ஸ்க்வேர், ஸெஂட்ரல் ஆவந்யூ, உமிய டவர்ஸ், நக்புர், மராஷ்டிர  440018
முகவரி: 209, திரங்க சோவோக் நான்தான்வந் மைந் ரோட் நக்புர், நக்புர், மராஷ்டிர  440002
முகவரி: 4த் ஃப்லோர், அதித்ய அர்ந்‌க்லேவ், 20, ஆபொஸிட் சோமழ்வார் ஹை ஸ்கூல், றம்தஸ்பெத், ஸெஂட்ரல் பேஸார் ரோட், நக்புர், மராஷ்டிர  440010
முகவரி: ஆபொஸிட் ஜாய்ஸ்வால் ஹோடெல், ட்ரைவ் அம்பேத்கர் ரோட், பேடி டவர், நக்புர், மராஷ்டிர  440017
முகவரி: ஹௌஸ் நோ 1313, ஸர்வே நோ 232, மங்காப்பூர் ஸ்க்வேர், நக்புர், மராஷ்டிர  440030
முகவரி: எஃப் 5 6, நியர் ஜாஸ்வண்ட் டாகீஸ், கம்ப்தீ ரோட், கமிலா டவர்ஸ், நக்புர், மராஷ்டிர  440026
முகவரி: 500, போவேர்க்றித் ஸ்க்வேர், ஆபொஸிட் ஜாகத் ஹால், நரி ரிங் ரோட், நக்புர், மராஷ்டிர  440026
முகவரி: 20, ஃபார்ம்‌ல்யாஂட், நியர் லோக்மத் ஸ்க்வேர், ந்யூ றம்தஸ்பெத், ஸெஂட்ரல் பேஸார் ரோட், நக்புர், மராஷ்டிர  440010
முகவரி: 7, நியர் பாஜாஜ் ப் எத் காலேஜ் கம்ப்டி, ஜரிபட்க, கஸ்டூர்ப நகர், நக்புர், மராஷ்டிர  440014
முகவரி: ஆபொஸிட் நவிடுர்கா மந்டிர், மாணேவதா ஸெமெஂட் ரோட், ஷீர்டி நகர், நக்புர், மராஷ்டிர  440024
முகவரி: ப்லாட் நோ 5 6, உமிறேட், பைப்யாஸ் ரோட், நாராயண் நகர், நக்புர், மராஷ்டிர  441203
முகவரி: 5, பர்ஷிவர்சத் பவன், ஆபொஸிட் தகர் ஹாஸ்பிடல், காஂதி போக், நக்புர், மராஷ்டிர  440002
முகவரி: 123, றம்தஸ்பெத், பிஹைஂட் சொனால்வர் ஹை ஸ்கூல், நக்புர், மராஷ்டிர  440010
முகவரி: 301 ப், 21 ஸெஂட்ரல் பேஸார் ரோட் றம்தஸ்பெத், 401 ப் நீதி கௌராவ் காஂப்லெக்ஸ், நக்புர், மராஷ்டிர  440010

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.