முகவரி: நியர் பதூர்புற் ரேல்‌வே க்ராஸிஂக், ராஜேந்திர நகர், பத்ன, பீஹார்  800016
முகவரி: ரோட் நோ 13 ஸீ, நியர் பதூர்புற் கும்தி, ராஜேந்திர நகர், பத்ன, பீஹார்  800016
முகவரி: கங்கர்பபக், னாய தோழா, கும்திறர், பத்ன, பீஹார்  800001
முகவரி: ப்லாட் நோ 7, ஷேக்புற, ப்ர்யாஹம் ஸ்தானி ரோட் பேலீ ரோட், ஸ்பி ஆஃபிஸர்ஸ் காலொநீ, பத்ன, பீஹார்  800014
முகவரி: நியர் பத்ன மெடிகல் காலேஜ் ஹாஸ்பிடல், அஷோக் ராஜ்ப்பத் ரோட், பத்ன, பீஹார்  800004
முகவரி: ஜீட்டு லால் லைன் நாலா பார் ஸிடீ, பத்ன, பீஹார்  800008
முகவரி: ஸீஸீ 78, கங்கர்பபக், லோியக நகர், பத்ன, பீஹார்  800020
முகவரி: ந்யூ பேலீ ரோட் தனப்பூர், பத்ன, பீஹார்  801503
முகவரி: ருப்ாஸ்பூர், றோப் நாஹார், வெஸ்ட் பேலீ ரோட், பத்ன, பீஹார்  800003
முகவரி: சிபபரை, நியர் பூச் ஸ்டண்ட், இயாக் ரோட், பத்ன, பீஹார்  800020
முகவரி: ர் ஹ பீஹ்ட, நேவர் ரேல்‌வே ஸ்டேஶந் பீஹ்ட, பீஹ்ட, பத்ன, பீஹார்  801103
தொலைபேசி: 06152-252085
முகவரி: நியர் ஊர்வஷி எலெக்ட்ராநிக் ஶாப், கங்கர்பபக், லோியக நகர், பத்ன, பீஹார்  800020
முகவரி: ன் 7, கங்கர்பபக், பத்திரகர் நகர், பத்ன, பீஹார்  800020

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.