വിലാസം: ആപൊസിട് അമ്ബജി മണ്ടീര്, കോസാംപാ, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  394120
വിലാസം: ൪ത് ഫ്ലോര്, അബവ് ഡേരീ ഡോന്‍ ഐസ്ക്രീമ്, ഗങ്കേശ്വര്‍ സൊസൈടീ, ഹിറബൌക്, വരച്ച, ഷയോണാ കാംപ്ലെക്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395006
വിലാസം: 24, അത്വ ലൈന്സ്, ആപൊസിട് ക്പ് കാലേജ് ഓഫ് കാമര്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395001
വിലാസം: ൧സ്ത്, ൩ര്‍ഡ്, ൪ത് ഫ്ലോര്, ഡാക്ടര് ഹൌസ്, കതര്‍ഗ്റം, മൈന്‍ രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395004
വിലാസം: ഫര്സ്ട് ഫ്ലോര്, ജയ്‌ ഗങ്കേശ്വേര്‍ സാക്, ഹിറബൌക്, വരച്ച, ഷയോണാ കാംപ്ലെക്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395006
വിലാസം: അബവ് ഈസിസി ബാങ്ക്, സിടീ ലൈട് സൂററ്റ്, ൪ത് ഫ്ലോര് സിഢീ ഷോപ്പിംഗ്‌ കാംപ്ലെക്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395007
വിലാസം: ൪ത് ഫ്ലോര്, മൈല്‌സ്ടോന്, ഒപ്പ്‌ ഗുജറാത്‌ ഗ്യാസ് സീഗ് സ്ടേശന്, ഉദ്ാന മഗ്ദല്ല രോഡ്, മിലഗ്രോ കാംപ്ലെക്സ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395007
വിലാസം: 1 568 ബ്, പോര് മൊഹല്ലോ, ആപൊസിട് സ്ടേട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഡിയാ, തീമലിയാവട്, നംപുറ, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395001
വിലാസം: 7, 8 ആകര്‍ സൊസൈടീ, ബിസൈഡ് സഹ്ജാനാന്ദ്‌ ആപ്ട്, സിമത നക, ഞാനാ വരച്ച, ബ്ര്‍ട്സ്‌ രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395006
വിലാസം: ഉദ്ാന ദര്‍വാചഞ, നിയര് ഓള്‍ഡ് രജ്കുമര്‍ ഥിയേടര്, റിംഗ്‌ രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395002
വിലാസം: ശ്രീനത്‌ചി ചേംബര് ലള്‍ഡര്‍വാചഞ ഉണപണി രോഡ് നിയര് സുന്‍സിത്ൈ ഹോടെല് സൂററ്റ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395003
വിലാസം: 201 202, ൨ന്ഡ് ഫ്ലോര്, വാസുപൂചയ രെസിഡെന്സീ, ആപൊസിട് ട്രിനിടീ ബിസ്നെസ് പാര്‍ക്‌, ല്‍ പ് സവനി രോഡ് അദചന്‍, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395009
വിലാസം: 407 8, ശുഭം ആര്‌കേഡ്, സര്‍ത്തന ജകത്നക, വരച്ച സൂററ്റ് 395006, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395006
വിലാസം: പ്ലാട് നോ 3 15 ബിഹൈംഡ് ഷര്‍ഡായാടാണ് സ്കൂല്, പീപ്ലൊഡ്, കാര്‍കിള്‍ ചോവോക്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395007
വിലാസം: 201, ടക്ഷശീല അപ്പാര്‍ട്മെന്റ്, മാചൂരാകാതെ, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395002
വിലാസം: ൨ന്ഡ് ഫ്ലോര്, സര്‍ദാര്‍ ഡാക്ടര് ഹൌസ് നിയര് ആണത്‌ ആശ്രമ്, അബവ് വരച്ച കോ ആപ് ബാങ്ക് കാത്രകം മൈന്‍ റോട്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395004
വിലാസം: 441 442, ൪ത് ഫ്ലോര്, റോയല്‍ ആര്‌കേഡ്, ഒപ്പ്‌ സൂ സര്‍ത്തന ജകത്നക, വരച്ച രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395006
വിലാസം: ബിസൈഡ് ക്ഷേത്രാപാല്‍ മണ്ടീര്, മാചുരാ ഗേട്, രാജേശ്രീ ഹാല് രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395002
വിലാസം: ൫ത് ഫ്ലോര്, ആയുഷ് ഡാക്ടര് ഹൌസ്, ന്ര് പാരം ഡാക്ടര് ഹൌസ്, സ്ടേശന് ലള്‍ഡര്‍വാചഞ രോഡ്, സൂററ്റ്, ഗുജറാത്‌  395003

Sign Up



പങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.