വിലാസം: 2, സന്ടൂര്‍ പാര്‍ക്‌, ബേന്‍ഹിണ്ട് മദര്സ് സ്കൂല്, ഗോത്രി രോഡ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390007
വിലാസം: 28 29, നിയര് നവപുറ പോലീസ് സ്ടേശന്, ര്വ് ഡ്യ്സായി രോഡ്, സുണ്‍ കാംപ്ലെക്സ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390001
വിലാസം: ൪ത് ഫ്ലോര്, നിയര് കൊവാര്‍ദ്ന്‍ നട്ചി ഹവേലി, ഒപ്പ്‌ ഘെലണി പെടരൊല് പംപ്, നീഴ്ംബുരാ, അക്ഷാര്‍ പ്ലാസ, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390024
വിലാസം: ഡ് 2, സരങ്ങ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ്, ഒപ്പ്‌ സ്പന്ടന്‍ ഹാസ്പിടല്, പ്രതപ്നാഗര്‍, സിന്ധ്വൈ മാതാ രോഡ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390004
വിലാസം: ആഷിര്‍വത്‌ ഐ ഹാസ്പിടല് ആന്‍ഡ്‌ ഫകോ സെംടര് ൨ന്ഡ് ഫ്ലോര്, ഓപല് സ്ക്വേര് വാടര് താങ്ക് രോഡ് കാറേളിബൌ്ക്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390018
വിലാസം: 12 ആ ന്യൂക്ലിയര് പാര്‍ക്‌ സാക്, ന്യൂ ആല്‍കപുരി, ഗോത്രി, ൩൦മറ്ര്‍ നാരായണ്‍ ഗാര്ഡന് രോഡ്, ഒപ്പ്‌ യഷ് കാംപ്ലെക്സ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390021
വിലാസം: ബ് 3 1 ശ്രീ അംപകണികേടന്‍ സൊസൈടീ, മാനേജ മൈന്‍ രോഡ്, നിയര് പവിത്രാ ടൌന്‌ശിപ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390013
വിലാസം: സില്വര് കായ്ന്, ഭാവന്‍ ടീന് രാസ്ടാ, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390009
വിലാസം: ബിഹൈംഡ് സ്ട്രീട് ഡീപൊ, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  391440
വിലാസം: 88 89, ശ്രീ ജയ്‌ അംപേ കോ ആപ് ഹ്സ്ക്‌ സാക്, ഒപ്പ്‌ ഗോര്‍വ വര്ക് ശാപ്, സുഭന്‍പുറ, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390023
വിലാസം: ആ൩൩ ലീസ പാര്‍ക്‌, ഒപ്പ്‌ പ്രകതി ബാങ്ക്, സുഭന്‍പുറ ഹൈ ടെന്ശന് രോഡ്, നിയര് ഝന്‍സി റാണി ചോവോക്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390023
വിലാസം: ൧സ്ത് ഫ്ലോര്, ശ്യാംടീ ചേംബര്സ്, നിയര് ഗീത മണ്ടീര്, പ്രതാപ് നാഗര്‍ രോഡ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390004
വിലാസം: 1, 4, 5 ശാന്തം ഗ്രീന്സ്, ആപൊസിട് സ്യാംട് കബിര്‍ സ്കൂല്, വാസ്ന രോഡ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390007
വിലാസം: 1, 4, ഒപ്പ്‌ സ്യാംട് കബിര്‍ സ്കൂല്, വാസ്ന രോഡ്, 5 ശാന്തം ഗ്രീന് കാംപ്ലെക്സ്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390007
വിലാസം: 4 ആ പാര്‍ത്ത് സൊസൈടീ, നിയര് അകോതാ ഗാര്ഡന്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390020
വിലാസം: ജേ 2, നിയര് ഹീരൊ ഹാംഡ ശോരുമ്, ഓള്‍ഡ് പത്ര രോഡ്, അക്ഷാര്‍ ചോവോക്, വതോദാര, ഗുജറാത്‌  390006

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.