முகவரி
போ தா மஹுவ,
மைந் பேஸார், 32,
மஹுவ த், மஹுவ, சுரத், குஜராத் 394240
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for கார்செழிய ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர்:
  • வசதி அனுபவம் நன்றாக இருந்தது.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்
வரைபடம்

கார்செழிய ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  January 1, 2020
அனுபவம் நன்றாக இருந்தது

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: போ குனேஷ்வேள் தா மஹுவ, நீஷல் ஸ்ட்ரீட், மைந் ரோட், மஹுவ த், மஹுவ, சுரத், குஜராத்  394240


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.