വിലാസം
ധോദര്‍ അലി,
ബബൂജീ സ്ടേഡിയമ്,
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ മറിയാനി ംഫ്ക് പ്രൈമരീ ഹെല്ത് സെംടര്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
  • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതല്ലായിരുന്നു.
  • ഈ സൗകര്യമുള്ള സ്റ്റാഫ് നല്ലതല്ല.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
  • ക്യാഷ്

മറിയാനി ംഫ്ക് പ്രൈമരീ ഹെല്ത് സെംടര് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  May 26
അനുഭവം ശരിയായിരുന്നില്ല


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.