முகவரி
தொடர் ஆழி,
பாபூஜி ஸ்டேடியம்,
மரியாணி, ஜோற்த், அஸ்ஸாம் 785634
அனுபவம்
Users have reported the following experiences for மரியாணி ம்ப்க் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர்:
  • வசதி உள்ள அனுபவம் நல்லதல்ல.
  • வசதி உள்ள ஊழியர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல.
கட்டணம் முறைகள்
  • பணம்

மரியாணி ம்ப்க் ப்ரைமரீ ஹெல்த் ஸெஂடர் - விமர்சனங்கள்

விமர்சம் அளித்தது யாரோ ஒருவர் •  May 26
அனுபவம் நல்லதல்ல

அருகிலுள்ள சுகாதார மையங்கள்

முகவரி: கோஹைன் கூக்கூறசுவ, மரியாணி, ஜோற்த், அஸ்ஸாம்  785616


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.