સરનામું
બારીયતુ રોડ,
રાંચી, ઝારખંડ 834009
સુવિધાઓ
  • 24 કલાક રસાયણશાસ્ત્રી દુકાન
અનુભવ
વપરાશકર્તાઓએ માતરી જીવન નર્સિંગ હોમે હોસ્પિટલ માટેના નીચેના અનુભવોની જાણ કરી છે:
  • સુવિધા પર અનુભવ સારો ન હતો.
  • સુવિધામાં તબીબી સ્થિતિ ઉકેલાતી નથી.
  • સુવિધા ખાતેના સ્ટાફ સારી નથી.
ઉપલ્બધતા
માતરી જીવન નર્સિંગ હોમે હોસ્પિટલમાં સવલતોનો ઉપયોગ કરવાના સંદર્ભમાં યુઝર્સે નીચેની બાબતોની જાણ કરી છે:
  • તમારી પાસે એમ્બ્યુલન્સ સેવા નથી.
  • પાસે પૂરતી પાર્કિંગ નથી
ચુકવણીનાં મોડ્સ
  • કેશ

માતરી જીવન નર્સિંગ હોમે હોસ્પિટલ - સમીક્ષાઓ

સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  November 6, 2021
અનુભવ સારો હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  July 31, 2021
અનુભવ સારો ન હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  April 1, 2021
અનુભવ સારો ન હતો
સમીક્ષિત થયેલું છે આમના દ્વારા અજ્ઞાત •  November 10, 2020
અનુભવ સારો ન હતો

નજીકના હોસ્પિટલ

સરનામું: પ્લોટ નો 254 ઇ બી, નિયર સેનેટોરીઉમ મોરે, ટુપુડાના, હતિયા, રાંચી, ઝારખંડ  834003
સરનામું: સેંટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાઇકાઇયેટ્રી, કાંકે, રાંચી, કાંકે, રાંચી, ઝારખંડ  834006
ફોન: 0651-2451115
સરનામું: પીસકા મોરે હેહાળ, ઇતકી રોડ, રાંચી, ઝારખંડ  834001

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: ચ્ક બેરો, બેરો, નિયર બ્લૉક, બેરો, રાંચી, ઝારખંડ  835202
સરનામું: ઍસ ડી હ બૂંદુ, આસપાતાળ ટોળી બૂંદુ, મૈં રોડ બૂંદુ, બૂંદુ, રાંચી, ઝારખંડ  835204


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.