સરનામું
ઠેઓક,
બૅંક ઓફ તે ઠેઓક ફ્રૂ, ચોવદનગ ગાઓન ઠેઓક, જોરહાટ,
ચુકવણીનાં મોડ્સ
  • કેશ

ઠેઓક ફ્રૂ પ્રાઇમરી હેલ્ત સેંટર - સમીક્ષાઓ

નજીકના હોસ્પિટલ

સરનામું: સીસી હૅંડૈક પાઠ, ઑપોસિટ બોર્ડોલોઈ રેસિડેન્સી, જોરહાટ, અસ્સાં  785001

નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રો

સરનામું: ગોહઈં કુકુરચૂવા, મારિયાની, જોરહાટ, અસ્સાં  785616
સરનામું: ઔનિયતિ ઍસ સી, ઔનિયતિ સત્રા રોડ, નિયર નંઘાર, કમલબારી બ્લૉક પ્રાઇમરી હેલ્ત સેંટર, જોરહાટ, અસ્સાં


Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

Sign Upશેર કરો

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.