ਪਤਾ
ਤੇਓਕ,
ਬੈਂਕ ਓਫ ਤੇ ਤੇਓਕ ਫ੍ਰੂ, ਚੋਵਦਾੰਗ ਗਾਓਂ ਤੇਓਕ, ਜੋਰਹਾਟ,
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡ
  • ਨਕਦ

ਤੇਓਕ ਫ੍ਰੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੇਲ੍ਤ ਸੇਂਟਰ - ਸਮੀਖਿਆਂਵਾਂ



Pain
Bacterial Infections
Pregnancy
Eczema

ਸਾਇਨ ਅਪ



ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.