വിലാസം
ഓള്‍ഡ് 389, ന്യൂ 46, ൧൯ത് മൈന്‍, ൧സ്ത് ബ്ലാക്,
ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക 560010
വകുപ്പുകൾ
 • അടിയന്തിരാവസ്ഥ
 • ഒഫ്താൽമോളജി
 • ചെവി, മൂക്ക്, തൊണ്ട (ENT)
 • ഫാർമസി
സൌകര്യങ്ങൾ
 • കെമിസ്റ്റ് ഷോപ്പ്
 • ലാബ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്
 • മൗസുമായി
അനുഭവം
ഉപയോക്താക്കൾ വസന്‍ ഐ കേര് ഹാസ്പിടല്യുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
 • ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ അനുഭവം നല്ലതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സംവിധാനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഈ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കും.
 • മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഈ സൌകര്യത്തിൽ പരിഹരിച്ചു.
 • ഈ സൗകര്യത്തിൽ ദീർഘകാലം കാത്തിരിപ്പുകളാണ്.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ നല്ലതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യമുള്ള സ്റ്റാഫ് നല്ലതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യം വളരെ ചെലവേറിയതാണ്.
 • ഈ സൗകര്യം ശുദ്ധമാണ്.
 • സൗകര്യമൊരുക്കി ബില്ലിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല.
 • ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ പണത്തിനായി ലഭിച്ച മൂല്യം.
പ്രവേശനക്ഷമത
വസന്‍ ഐ കേര് ഹാസ്പിടല്യിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾ താഴെപ്പറയുന്നവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു:
 • ഈ സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകും.
 • വീൽചെയറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
 • ആംബുലൻസ് സേവനമില്ല.
 • മതിയായ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല.
പണമടയ്ക്കൽ മോഡുകൾ
 • ക്യാഷ്
 • മാസ്റ്റർ കാർഡ്
 • വിസ കാർഡ്
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ്
 • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

വസന്‍ ഐ കേര് ഹാസ്പിടല് - അഭിപ്രായങ്ങള്‍

അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  July 5, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 26, 2018
അനുഭവം ശരിയായിരുന്നില്ല
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 26, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 25, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
അഭിപ്രായം നല്‍കിയത് അജ്ഞാതനാമകം •  June 25, 2018
നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു
ശുപാർശചെയ്യും
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: 301, കൃഷ്ണരാജപുരം, നിയര് ഇന്താനെ ഗ്യാസ്, ൩ര്‍ഡ് മൈന്‍ രോഡ്, ഓള്‍ഡ് എക്സ്‌ടെന്ശന്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560036
വിലാസം: 477, ൧സ്ത് മൈന്‍, ബ് ബ്ലാക്, ആെക്സ്‌ ലേയൌട്, കൂന്ടലഹല്ളി, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560037
വിലാസം: 77, ബാനാശങ്കാരി ൩ര്‍ഡ് സ്ടേജ്, 110 ഫീട് റിംഗ്‌ രോഡ്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560085
വിലാസം: 17, ആപൊസിട് ൯ത് ക്രാസ് ബസ് സ്റ്റോപ്, വില്‌സന് ഗാര്ഡന്, ഡ്രൈവ് അമ്ത് മറികോവ്ഡ രോഡ് ഹോസൂര്‍ രോഡ്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560027

അടുത്തുള്ള വനിതാ ആശുപത്രികൾ

വിലാസം: മെടര്‍നിട് ഹാസ്പിടല്, വിര്‍ഗോണകര പോസ്റ്റ്, ബംഗാളോരെ ഈസ്ട്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560049

അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിലാസം: ഹെല്ത് സെംടര് ആ ഡ് കാലൊനീ യ്ക്റ്റ്‌, ആപ്ട്സ്, ബംഗാളോരെ നോര്‍ത്ത്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560063
വിലാസം: സൂബ്സെന്റ്രേ അകേ കാലൊനീ, ത്യകാരജാ രോഡ്, നിയര് അംബേദ്കര്‍ സ്ട്യാച്യൂ, അനേകള്‍ താലൂക്‌, അനേകള്‍, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  562106
വിലാസം: പ്രൈമരീ ഹെല്ത് സെംടര് പ് ഹ സീ ആപ്ട്സ്, ആര്മ്ഡ് പോലീസ് ട്രേനിംഗ് സ്കൂല്, ബഗലൂരു ക്രാസ്, ഏഴഹങ്ക, ബംഗാളോരെ നോര്‍ത്ത്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560063
വിലാസം: പ്രൈമരീ ഹെല്ത് സെംടര് പ് ഹ സീ അബ്ബികെരെ, ബംഗാളോരെ നോര്‍ത്ത്, ബംഗാളോരെ, കര്‍ണാടക  560090


Retinal Disorders
Pinkeye
Cataract
Glaucoma

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.